Makaleler

img
Zeren MM | Makaleler

İşletme Binaları ile Depoların Korunması Amacıyla Bulundurulan Köpeklere Ait Giderlerin Kurumlar Vergisi ile KDV Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

İktisap Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde Gayrimenkulün Ayni Sermaye Olarak Tescil Ettirilmesi Vergi Ödemenize Neden Olabilir

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirketlerde İlmühaber Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) Sertifikası Nedir? Kimler Alabilir?

img
Zeren MM | Makaleler

Örnek Yargı Kararları Işığında Aynı veya Eşit Değerde Bir İş için Eşit Davranma İlkesine Aykırılık ve İspat Yükü

img
Zeren MM | Makaleler

Güvenlik Personeli Hizmet Bedelinin Yansıtılmasında Aktarılmasında Belge Düzeni

img
Zeren MM | Makaleler

Dönem Sonu Envanter Çalışmaları Esnasında Kasa ve Stoklar Hesabında Tespit Edilen Noksanlıklar ile Fazlalıklar

img
Zeren MM | Makaleler

İş Sözleşmesinde Çalışma Koşullarının Değişmesi ile İş Sözleşmesinin Feshi

img
Zeren MM | Makaleler

Geçici İhracat Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetlerde Değer Artırıcı Giderlerin Amortismanı

img
Zeren MM | Makaleler

Katma Değer Vergisi Açısından Fiili İhracat ile Fiili İthalat Tarihi

img
Zeren MM | Makaleler

İşçinin Mazeretsiz Devamsızlık Yapması İş Akdinin Feshinde Geçerli Neden midir?

img
Zeren MM | Makaleler

İşyerinde Fiilen Çalışmadığı Halde Sigortalı Göstermek

img
Zeren MM | Makaleler

Gözetim ve Ek Mali Yükümlülüğe İsabet Eden KDV’yi İndirim Konusu Yapmayın

img
Zeren MM | Makaleler

Dövizli Düzenlenen Satış Faturalarında Oluşan Kur Farkı ve KDV Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Devralınan İşletme Çalışanlarının İş Sözleşmeleri Sona Ermesi Halinde Ödenecek Kıdem Tazminatlarında Gelir Vergisi Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Arabuluculuk ve Önemi

img
Zeren MM | Makaleler

Sözleşmeye İstinaden Düzenlenen Cezalar Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılır mı?

img
Zeren MM | Makaleler

Transit Ticaret Nedir? Örnek Muhasebe Kayıtları

img
Zeren MM | Makaleler

Cari Dönemde Tüketilen Elektrik, Su, Doğalgaz ve Haberleşme Faturalarının İzleyen Yılın Başında Gelmesi, Bu Faturalara Uygulanan Gecikme Zamları ve Tüketilen Bedellerin Başkası Adına Düzenlenmesi Hallerinde Muhasebe Uygulamaları

img
Zeren MM | Makaleler

Limited Şirket Hisse Devri Tescili

img
Zeren MM | Makaleler

KONAKLAMA VERGİSİ

img
Zeren MM | Makaleler

KDV İadesi ve Azami İade Edilebilir

img
Zeren MM | Makaleler

Gelir Vergisi Mevzuatı Kapsamında Genç Girişimci İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Herhangi Bir Mal Teslimi ya da Hizmet İfası Olmadığı Halde Sehven “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen e-Faturanın Alıcısı Tarafından İade Şeklinde e-Fatura Düzenlemesi Zorunlu mudur?

img
Zeren MM | Makaleler

Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Kiralık İşyerinin Tadilat ve Dekorasyonu İçin Yapılan Avans Ödemelerine İstinaden İşin Tamamlanmasından Sonra Faturanın Temin Edilememesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dâhil Olan Taşıtların Giderleri

img
Zeren MM | Makaleler

Sözleşmeye İstinaden Düzenlenen Ceza Faturaları Gider Yazılabilir mi

img
Zeren MM | Makaleler

Yevmiye Defteri ile Envanter Defterinin İncelemeye İbraz Edilmemesi Halinde KDV İndirimleri Reddedilebilir mi

img
Zeren MM | Makaleler

Yurt Dışından Alınan Emekli Maaşları Türkiye’de Vergilendirilir mi

img
Zeren MM | Makaleler

Katma Değer Vergisinde (KDV) Vergi Sorumlusu Kimdir

img
Zeren MM | Makaleler

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Teslim Alınan Mesken ve İşyerleri Ticari Faaliyet midir

img
Zeren MM | Makaleler

Değer Artışı Kazancı Nedir ?

img
Zeren MM | Makaleler

Tasfiye Öncesi Tasdik Ettirilen Defterlerin Tasfiyeden Vazgeçilmesi Halinde Sonraki Dönemde Kullanılabilir mi

img
Zeren MM | Makaleler

Yangın Nedeniyle Binalara Oluşan Değer Kayıpları ile Yapılan Masraflar Nasıl Değerlendirilmeli

img
Zeren MM | Makaleler

Tam Bölünme Sonrasında Yapılan Sermaye Azaltımında Vergileme

img
Zeren MM | Makaleler

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançla Sınırlı Olmak Üzere Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Taslak Tebliğ Kapsamında Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Genel Bilgiler

img
Zeren MM | Makaleler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Yapılan Ayni ve Nakdi Yardımların Vergisel Boyutu

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Reklam Yasağı Hakkında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen İşlemlerde Sonradan Ortaya Çıkan Kur ve Vade Farkları

img
Zeren MM | Makaleler

Engellilik İndiriminin Maaş Bordrosuna Etkisi

img
Zeren MM | Makaleler

Hat Sanatçısına Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılacak Olan Ödemelerde Gelir Vergisi Stopajı ve KDV Tevkifatı

img
Zeren MM | Makaleler

Vergi Mükellefiyeti Bulunmayanlardan Alınan Hamaliye Hizmetinde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Mükellefin Kendi İşyerleri Arasında Mal Sevkiyatı Yaparken Sevk İrsaliyesi Düzenlemesi

img
Zeren MM | Makaleler

Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler

img
Zeren MM | Makaleler

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Örtülü Sermaye Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Çalınan Varlık, Emtia veya Nakit Vergi Matrahının Tespitinde Zarar/ Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturaların Ertesi Yıl Tahsil Edilmesi Halinde Oluşan Kur Farkları

img
Zeren MM | Makaleler

Özel İletişim Vergisi Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Yazılır mı?

img
Zeren MM | Makaleler

Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği (Yatay Analiz – Mukayeseli Tablolar Analizi)

img
Zeren MM | Makaleler

Mal İadelerinde Belge ve Belge Düzeni

img
Zeren MM | Makaleler

Dikey (Yüzde Yöntemi ile) Analiz

img
Zeren MM | Makaleler

Özel Maliyet Bedeli Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Yatırım Fonlarının (Likit Fon/Para Piyasası Fonu) Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Soru, Cevap ve Örnek Uygulama ile Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

Ödemesi Bir Sonraki Hesap Dönemine Sarkan Kiralamalarda Muhasebe Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Kurum Kazancından Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

img
Zeren MM | Makaleler

e-Fatura ile e-Arşiv Faturalar İrsaliye Yerine Geçer Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Home Ofis Olarak Kiralanan İşyerine ait Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturaları Gider Yazılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Şahsi Aracını İşverene Kiraya Veren Kişi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeli Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Filo Kiralama Şirketlerinin Vergi Mevzuatı

img
Zeren MM | Makaleler

2021 Yılında Gerçek Kişilerce Tam Mükellef Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisinde Bedelsiz Edinilen Ortaklık Payının Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kesinti Yoluyla Ödenmiş Vergiler ile Geçici Verginin Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisinde İstisna Giderler

img
Zeren MM | Makaleler

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Fon Hesabında Tutulan Taşınmaz ve İştirak Hisse Satış Kazancı Bu Hesaptan Çekilirse Vergi Ziyaı Oluşur Mu?

img
Zeren MM | Makaleler

Geçici Vergide Yanılma Payı Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personellerin Ücret Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanır Mı?

img
Zeren MM | Makaleler

Hizmet İhracı ve Kapsamı Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Dönem Sonu İşlemlerinde Unutulmaması Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Mükellefiyetin Sona Ermesinden Sonra Ödenecek Olan Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari ve Mali Kâr Arasındaki Farklar Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

7338 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen Şüpheli Alacaklar

img
Zeren MM | Makaleler

7338 Sayılı Düzenleme ile Gayrimenkullerde Maliyet Bedeli

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari Defterlerin Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı ve Tasdik Şekli

img
Zeren MM | Makaleler

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Müşterek (Ortak) Genel Giderler ile Amortismanlar Nasıl Dağıtılır?

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Bölge Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Promosyon, Numune ve Eşantiyon Ürünlerinde Vergilendirme Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari Mal (Emtia) İthalatı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

İhracat Faaliyetlerinde Bulunan Mükelleflerde Götürü Gider Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Fire Nedir? Fire için fatura düzenlenmeli midir?

img
Zeren MM | Makaleler

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Özel Hesap Döneminde Bordrolu Çalışanların Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Teslim Alınamayan Ofis İçin Yapılan Peşinat Ödemesi Gider Yazılabilir Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Amortisman Nedir? Ne Zaman Ayrılmaya Başlanır?

img
Zeren MM | Makaleler

İşletme Ortağından Bedelsiz Kiralanan Taşıta Ait Giderler İndirim Konusu Yapılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Kosgeb Kapsamındaki Hibelerin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Müşteri Sosyal Medya Hesapları Yönetiminde Katma Değer Vergisi

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari Kazanç Kapsamında Gider Yazılabilecek Unsurlar

img
Zeren MM | Makaleler

Konsinye Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Gecikme Faizi ve Vade Farkları İçin Fatura Düzenlenmeli Midir?

img
Zeren MM | Makaleler

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Tahvil Nedir? Kimler İhraç Eder? Avantajları Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Banka Faiz Gelirleri Üzerinden Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi

img
Zeren MM | Makaleler

Personelin İkametine Tahsis Edilen Konutlara İlişkin Gider Tespiti

img
Zeren MM | Makaleler

Sermaye Azaltımının Vergisel Sonuçları

img
Zeren MM | Makaleler

Defterler ve Kapanış Tasdiki Neden Önemlidir?

img
Zeren MM | Makaleler

Fiili İhracat Tarihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Garanti Süresi İçerisinde Müşterilere Sağlanan Hizmetlerin Vergisel Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemide Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

img
Zeren MM | Makaleler

Finansman Gider Kısıtlaması

img
Zeren MM | Makaleler

Dava Konusu Yapılan Faturanın Kayıt Düzeni ve KDV İndirimi

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtdışı Harcırah Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtiçi ve Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (193 Sayılı GVK Geçici 93.Madde)

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Unsurlarının İdarenin Bakış Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Bedelinin Hiç Olmaması veya Mükellefe ait Meskenlerin Aile Üyelerine Tahsis Edilmesi Durumunun Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) ile Genel Yönetim Giderleri İçin Yüklenilen KDV’nin Mal İhracı Kapsamında İadesi

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Evde Üretilen Ürünü İnternetten Satanlara Muafiyet Belgesi

img
Zeren MM | Makaleler

2021 Yılı Asgari Ücret Parametreleri ve Tutarları

img
Zeren MM | Makaleler

Yıl İçinde Birden Çok İşverenden Ücret Alan Ücretlilerin Beyan Verme Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatına Gelen Yeni Düzenlemeler

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemi ve Teknoloji Etkisinde İş Dünyasının Geleceği

img
Zeren MM | Makaleler

Ödeme Sisteminde Yenilik: FAST Fonların Anlık ve Sürekli Transferi

img
Zeren MM | Makaleler

Vergi Borçlarında Yapılandırmaya İlişkin Yeni Düzenleme

img
Zeren MM | Makaleler

TKHK Kapsamında Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranının Düşürülmesinin Taraflara Etkisi

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Azalan Bakiyeler Yöntemi İle Amortisman Hesaplama

img
Zeren MM | Makaleler

Salgın Etkisinde Dijitalleşen İnsan Kaynakları Uygulamaları

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında Kuşak Çatışması: İnsan Kaynaklarının Rolü

img
Zeren MM | Makaleler

Siber Zorbalığa Karşı Kullanılacak Hukuki İmkanlar

img
Zeren MM | Makaleler

Şirketler için Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) Avantajları

img
Zeren MM | Makaleler

Üç Farklı Ülkede Mukim Üç Firma Arasında Alacağın Temliki Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

İş Ortamında Psikolojik Güvenlik Kavramı

img
Zeren MM | Makaleler

Lüks Araçlarda ÖTV, KDV gibi Vergi Durumları ve Muhasebeleştirme Süreci

img
Zeren MM | Makaleler

Online Duruşma
Sistemi Başlıyor!

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında
COVID-19 Etkisi!

img
Zeren MM | Makaleler

İngiltere'nin 2020 Bütçe Başlıklarına Sektörel Bakış!

img
Zeren MM | Makaleler

Korona Virüs Salgınının Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi!

img
ZerenMM | Makaleler

2020 / Nisan Ayı Takvimi ve Ertelemeler İçin Özet Tablo

img
Zeren MM | Makaleler

VUK Genel Tebliği ve SGK Genel Yazısı İle Belirlenen Erteleme Takvimi

img
Zeren MM | Makaleler

(COVID-19)
Korona Virüs ve İş Sürekliliği

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirketlerde
Avukat Bulundurma Zorunluluğu

img
Zeren MM | Makaleler

Dijital Verilerin Korunması & Siber Saldırılarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Tevkifat Kapsamındaki Hizmetlere Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

img
Zeren MM | Makaleler

Yeni Torba Yasa
Bilgilendirmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Covid-19 Pandemi Krizinin Türkiye’ye Etkileri

img
Zeren MM | Makaleler

Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler İçin
Beyanname Süresi Uzatıldı!

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma
Ödeneği

img
Zeren MM | Makaleler

Ekonomik Önlem
Paketi