Makaleler

img
Zeren MM | Makaleler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) Yapılan Ayni ve Nakdi Yardımların Vergisel Boyutu

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Reklam Yasağı Hakkında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Katma Değer Vergisinden İstisna Edilen İşlemlerde Sonradan Ortaya Çıkan Kur ve Vade Farkları

img
Zeren MM | Makaleler

Engellilik İndiriminin Maaş Bordrosuna Etkisi

img
Zeren MM | Makaleler

Hat Sanatçısına Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılacak Olan Ödemelerde Gelir Vergisi Stopajı ve KDV Tevkifatı

img
Zeren MM | Makaleler

Vergi Mükellefiyeti Bulunmayanlardan Alınan Hamaliye Hizmetinde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Mükellefin kendi işyerleri arasında mal sevkiyatı yaparken sevk irsaliyesi düzenlemesi

img
Zeren MM | Makaleler

Millileşmemiş Malların Satış ve İhracatında Vergisel Yükümlülükler

img
Zeren MM | Makaleler

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Örtülü Sermaye Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Çalınan Varlık, Emtia veya Nakit Vergi Matrahının Tespitinde Zarar/ Gider Olarak Dikkate Alınabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Döviz Cinsinden Düzenlenen Faturaların Ertesi Yıl Tahsil Edilmesi Halinde Oluşan Kur Farkları

img
Zeren MM | Makaleler

Özel İletişim Vergisi Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Yazılır mı?

img
Zeren MM | Makaleler

Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği (Yatay Analiz – Mukayeseli Tablolar Analizi)

img
Zeren MM | Makaleler

Mal İadelerinde Belge ve Belge Düzeni

img
Zeren MM | Makaleler

Dikey (Yüzde Yöntemi ile) Analiz

img
Zeren MM | Makaleler

Özel Maliyet Bedeli Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Yatırım Fonlarının (Likit Fon/Para Piyasası Fonu) Alış ve Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Soru, Cevap ve Örnek Uygulama ile Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

Ödemesi Bir Sonraki Hesap Dönemine Sarkan Kiralamalarda Muhasebe Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Kurum Kazancından Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar

img
Zeren MM | Makaleler

e-Fatura ile e-Arşiv Faturalar İrsaliye Yerine Geçer Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Home Ofis Olarak Kiralanan İşyerine ait Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturaları Gider Yazılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Şahsi Aracını İşverene Kiraya Veren Kişi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeli Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Filo Kiralama Şirketlerinin Vergi Mevzuatı

img
Zeren MM | Makaleler

2021 Yılında Gerçek Kişilerce Tam Mükellef Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisinde Bedelsiz Edinilen Ortaklık Payının Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kesinti Yoluyla Ödenmiş Vergiler ile Geçici Verginin Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisinde İstisna Giderler

img
Zeren MM | Makaleler

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Fon Hesabında Tutulan Taşınmaz ve İştirak Hisse Satış Kazancı Bu Hesaptan Çekilirse Vergi Ziyaı Oluşur Mu?

img
Zeren MM | Makaleler

Geçici Vergide Yanılma Payı Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personellerin Ücret Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanır Mı?

img
Zeren MM | Makaleler

Hizmet İhracı ve Kapsamı Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Dönem Sonu İşlemlerinde Unutulmaması Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Mükellefiyetin Sona Ermesinden Sonra Ödenecek Olan Kıdem Tazminatı Gider Yazılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari ve Mali Kâr Arasındaki Farklar Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

7338 Sayılı Kanun ile Yeniden Düzenlenen Şüpheli Alacaklar

img
Zeren MM | Makaleler

7338 Sayılı Düzenleme ile Gayrimenkullerde Maliyet Bedeli

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari Defterlerin Tasdik Zamanı, Tasdik Makamı ve Tasdik Şekli

img
Zeren MM | Makaleler

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Müşterek (Ortak) Genel Giderler ile Amortismanlar Nasıl Dağıtılır?

img
Zeren MM | Makaleler

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Bölge Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Promosyon, Numune ve Eşantiyon Ürünlerinde Vergilendirme Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari Mal (Emtia) İthalatı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Likidite Oranı Nasıl Hesaplanır?

img
Zeren MM | Makaleler

İhracat faaliyetlerinde bulunan mükelleflerde götürü gider uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Fire Nedir? Fire için fatura düzenlenmeli midir?

img
Zeren MM | Makaleler

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Özel Hesap Döneminde Bordrolu Çalışanların Vergilendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Teslim Alınamayan Ofis İçin Yapılan Peşinat Ödemesi Gider Yazılabilir Mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Amortisman Nedir? Ne Zaman Ayrılmaya Başlanır?

img
Zeren MM | Makaleler

İşletme Ortağından Bedelsiz Kiralanan Taşıta Ait Giderler İndirim Konusu Yapılabilir mi?

img
Zeren MM | Makaleler

Kosgeb Kapsamındaki Hibelerin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Müşteri Sosyal Medya Hesapları Yönetiminde Katma Değer Vergisi

img
Zeren MM | Makaleler

Ticari kazanç kapsamında gider yazılabilecek unsurlar

img
Zeren MM | Makaleler

Konsinye Mal Tesliminde Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

img
Zeren MM | Makaleler

Gecikme Faizi ve Vade Farkları İçin Fatura Düzenlenmeli Midir?

img
Zeren MM | Makaleler

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Nedir?

img
Zeren MM | Makaleler

Tahvil Nedir? Kimler İhraç Eder? Avantajları Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Banka Faiz Gelirleri Üzerinden Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben İadesi

img
Zeren MM | Makaleler

Personelin İkametine Tahsis Edilen Konutlara İlişkin Gider Tespiti

img
Zeren MM | Makaleler

Sermaye Azaltımının Vergisel Sonuçları

img
Zeren MM | Makaleler

Defterler ve Kapanış Tasdiki Neden Önemlidir?

img
Zeren MM | Makaleler

Fiili İhracat Tarihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Garanti Süresi İçerisinde Müşterilere Sağlanan Hizmetlerin Vergisel Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemide Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

img
Zeren MM | Makaleler

Finansman Gider Kısıtlaması

img
Zeren MM | Makaleler

Dava Konusu Yapılan Faturanın Kayıt Düzeni ve KDV İndirimi

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtdışı Harcırah Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtiçi ve Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (193 Sayılı GVK Geçici 93.Madde)

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Unsurlarının İdarenin Bakış Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Bedelinin Hiç Olmaması veya Mükellefe ait Meskenlerin Aile Üyelerine Tahsis Edilmesi Durumunun Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) ile Genel Yönetim Giderleri İçin Yüklenilen KDV’nin Mal İhracı Kapsamında İadesi

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Evde Üretilen Ürünü İnternetten Satanlara Muafiyet Belgesi

img
Zeren MM | Makaleler

2021 Yılı Asgari Ücret Parametreleri ve Tutarları

img
Zeren MM | Makaleler

Yıl İçinde Birden Çok İşverenden Ücret Alan Ücretlilerin Beyan Verme Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatına Gelen Yeni Düzenlemeler

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemi ve Teknoloji Etkisinde İş Dünyasının Geleceği

img
Zeren MM | Makaleler

Ödeme Sisteminde Yenilik: FAST Fonların Anlık ve Sürekli Transferi

img
Zeren MM | Makaleler

Vergi Borçlarında Yapılandırmaya İlişkin Yeni Düzenleme

img
Zeren MM | Makaleler

TKHK Kapsamında Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranının Düşürülmesinin Taraflara Etkisi

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Azalan Bakiyeler Yöntemi İle Amortisman Hesaplama

img
Zeren MM | Makaleler

Salgın Etkisinde Dijitalleşen İnsan Kaynakları Uygulamaları

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında Kuşak Çatışması: İnsan Kaynaklarının Rolü

img
Zeren MM | Makaleler

Siber Zorbalığa Karşı Kullanılacak Hukuki İmkanlar

img
Zeren MM | Makaleler

Şirketler için Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) Avantajları

img
Zeren MM | Makaleler

Üç Farklı Ülkede Mukim Üç Firma Arasında Alacağın Temliki Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

İş Ortamında Psikolojik Güvenlik Kavramı

img
Zeren MM | Makaleler

Lüks Araçlarda ÖTV, KDV gibi Vergi Durumları ve Muhasebeleştirme Süreci

img
Zeren MM | Makaleler

Online Duruşma
Sistemi Başlıyor!

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında
COVID-19 Etkisi!

img
Zeren MM | Makaleler

İngiltere'nin 2020 Bütçe Başlıklarına Sektörel Bakış!

img
Zeren MM | Makaleler

Korona Virüs Salgınının Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi!

img
ZerenMM | Makaleler

2020 / Nisan Ayı Takvimi ve Ertelemeler İçin Özet Tablo

img
Zeren MM | Makaleler

VUK Genel Tebliği ve SGK Genel Yazısı İle Belirlenen Erteleme Takvimi

img
Zeren MM | Makaleler

(COVID-19)
Korona Virüs ve İş Sürekliliği

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirketlerde
Avukat Bulundurma Zorunluluğu

img
Zeren MM | Makaleler

Dijital Verilerin Korunması & Siber Saldırılarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Tevkifat Kapsamındaki Hizmetlere Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

img
Zeren MM | Makaleler

Yeni Torba Yasa
Bilgilendirmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Covid-19 Pandemi Krizinin Türkiye’ye Etkileri

img
Zeren MM | Makaleler

Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler İçin
Beyanname Süresi Uzatıldı!

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma
Ödeneği

img
Zeren MM | Makaleler

Ekonomik Önlem
Paketi