İşletme Ortağından Bedelsiz Kiralanan Taşıta Ait Giderler İndirim Konusu Yapılabilir mi?

İşletmeler ticari organizasyonları için ihtiyaç duydukları taşıtları satın alabilecekleri gibi kiralama yoluyla da edinmeleri mümkündür. Satın alınan ya da kiralanan taşıtlara ait giderler belli mevzuat hükümleri çerçevesinde hasılattan indirilebilmektedir. Yani taşıta ait her türlü giderin hasılattan indirilerek vergiden düşülmesi mümkün değildir.

Örneğin faaliyet konusu taşıt kiralama olan bir işletme kiraya verdiği otomobilin motorlu taşıtlar vergisini (MTV) gider yazabiliyorken, otomobilin taşıt kiralama dışında kullanılması halinde MTV’si gider yazılamamaktadır. Veya aylık 8.000,00 TL bedel ile kiralanan otomobilin 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere sadece 6.000 TL’si gider yazılabilir. Aylık kira bedelinden kalan 2.000,00 TL’nin ise gider yazılması mümkün değildir. Bunların dışında taşıt ile ilgili vergilerin geç ödenmesinden doğan cezalarında yine gider olarak dikkate alınması söz konusu değildir.

Çalışma konumuz ise şirket ortağı adına kayıtlı bulunan bir binek otomobilin,
-Kiralama ücreti ödenmeksizin şirket tarafından kiralanması,
-Otomobilin şirket işinde kullanılması
-Masrafların şirket tarafından karşılanması halinde,
bu taşıta ait giderlerin yıllık vergiden indirim konusu yapılıp yapılmayacağıdır.
“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında ise safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme olup bu hüküm uyarınca, kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40’ncı maddesinde yer alan giderlerin indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40’ıncı maddesinde ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin;
(5) numaralı bendinde, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin; *
(6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla, bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanunu’na göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

Buna göre, bir taşıta ait giderlerin, kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için taşıtın kiralanması veya envantere dahil edilmesi ve işte kullanılması gerekmektedir.

Öte yandan, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde, I ve IV sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, I sayılı tarifede yer alan binek otomobillerinden alınan motorlu taşıtlar vergisinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirket ortağının sahibi olduğu binek otomobilin bir kiralama sözleşmesi kapsamında bedelsiz olarak şirketinizin kullanımına tahsis edilmesi halinde bu otomobil dolayısıyla ödenecek motorlu taşıtlar vergisi ile ruhsat sahibi olan şirket ortağı adına yapılacak kasko giderlerinin kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, ticari işletmenize ait beyannameler üzerinden ödenen damga vergileri ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi amacıyla işletmede kullanması şartıyla söz konusu otomobile ilişkin akaryakıt ve bakım gibi giderler kurum kazancından indirilebilecektir.”

KAYNAKLAR

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 Sayılı 20/02/2012 Tarihli Özelge
* (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir.)

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş, sirküler, bülten, yorum vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metnin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’nin (ZEREN MM) ve yazarın hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.