Türkiye’de Şirket Kurma Hizmetleri

Türkiye’de şirket kuruluş işlemleri, gerekli belgelerin MERSİS sistemine girilerek başlamakta, noter tasdik işlemlerinden sonra ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması ile devam etmekte, ardından vergi dairesi ve sigorta bildirimi ile tamamlanmaktadır. Türkiye’de şirket kuruluşu harçtan muaf olup, sadece ticaret odası ve noter masrafları ödenmektedir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir.

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Şirket kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunmaktadır.

Türkiye’de 5 çeşit şirket türü bulunmaktadır:

• Limited Şirket
• Anonim Şirket
• Komandit Şirket
• Kollektif Şirket
• Kooperatif Şirket

Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği şirket türleri için Zeren M.M. olarak, sizlere kuruluş aşamasından imza beyanlarının hazırlanmasına, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurudan gerekli evrakların temini konusunda hizmetimizin her aşamasında destek sağlamaktayız.

Mükelleflerimizin şirket kurma sürecine yönelik aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

• Şirketin unvanının belirlenerek Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden onay alınması,
• Şirketin faaliyet konusuna göre ana sözleşmesini hazırlanması,
• Ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS’e gönderilmesi,
• Şirket ortaklarının pasaport noter onayları ve tercümesi,
• Potansiyel vergi numarasının alınması,
• Şirket kuruluş bildirim formunun hazırlanması,
• Ticaret Oda Kayıt beyannamesinin hazırlanması,
• Şirket ortaklarından şirket kuruluşu için vekaletname alınarak hazırlanması,
• Sermayenin belirli bir yüzdesinin (onbinde 4’ü) Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması,
• Kuruluş sermayesinin en az %25’inin bir bankaya yatırılması ve bunun belgelenmesi,
• Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe hazırlanması,
• Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil için evrakların teslim edilmesi ve takibi,
• Şirketin tescili sonrası imza sirkülerinin çıkarılması,
• Şirketin tescili sonrası vergi levhasının çıkarılması,
• Şirketin kira kontratının hazırlanması,
• Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurunun yapılması,
• Sigorta dosyasının açılması,
• E-Tebligat ve İnternet Vergi Dairesi şifrelerinin teslim alınması,
• Şirketin vergi dairesi tarafından çıkarılacak yoklama işleminin takip edilmesi işlemleri,
• Talep edilmesi halinde şirket kuruluşu işlemlerinin hızlandırılması için VIP hizmet verilmesi.Şirket Kurma Hizmetleri

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN