Transfer Fiyatlandırması

Türkiye’de transfer fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenleme; 5520 sayılı KVK’nun 13. maddesinde yapılmış ve 18 Kasım 2007 ve 22 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 1 ve 2 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğleri ve 6 Aralık 2007 tarih ve 2007/12888 sayılı BKK ile de uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de transfer fiyatlandırmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel düzenlemeler getirilmiştir.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu Maliye İdarelerinin ve vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

• Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yıllık rapor ve dokümantasyon yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Halihazırda şirketin yürüttüğü transfer fiyatlandırması politikalarının analiz edilmesi ve transfer fiyatlandırması çalışmalarının planlanması,
• Transfer fiyatlandırması global emsal analiz veri tabanları kullanılarak emsal analizlerinin gerçekleştirilmesi,
• Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin mevcut ya da olası davalarda ve vergi incelemelerinde danışmanlık hizmetleri,
• Vergi İdaresi ile transfer fiyatlandırması konusunda herhangi bir ihtilaf vuku bulduğunda ihtilafın çözümü için aksiyon alınması,
• Maliye Bakanlığı'yla, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapmayı talep eden mükelleflerin anlaşma sürecinin yönetilmesi,
• Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri.


Transfer Fiyatlandırması

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN