Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

26.10.2021 Tarihli ve 31640 Sayılı Remi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’nci maddesi ile 193 Sayılı Vergi Usul Kanuna mükerrer 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere Mükerrer Md. 20/B eklenmiştir. Mezkûr maddenin yürürlük tarihi 1.1.2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzeredir. İlgili düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

A-İstisnanın Kapsamı
İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Örneğin sosyal içerik üreticisi Bay A, YouTube platformu üzerinden ürettiği içerikleri paylaşarak elde ettiği gelirler diğer şartların sağlanması halinde istisna kapsamında olacaktır.
B-İstisnanın Şartları
-Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılmalı,
-Bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Elde edilen gelirlerin tamamı açılan bu hesap ile takip edilmelidir. Tanımlı olan banka hesabının haricinde farklı bir banka hesabı ile de tahsilat yapılması halinde bu hesap tanımlı olmadığı için banka gerekli olan vergi tevkifatını yapmayacak olup istisna şartı gerçekleşmeyecektir.
C-Vergilendirme
-Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119’uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.
-Bu tutar üzerinden 94’üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
Ayrıca 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 55’inci maddesi ile “25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “basit usulde vergilendirilen” ibaresi “kazançları basit usulde tespit edilen” şeklinde değiştirilmiş ve bende “aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler,” ibaresi eklenmiştir. Bu bağlamda KDV istisnası da ihdas edilmiş oldu.

Örnek: Sosyal içerik üreticisi Bay A, 2022 yılında bu faaliyetten 500.000,00 TL gelir elde etmiş ve bu gelirin tamamı tanımlı olan banka hesabına gelmiş olsun.
Elde edilen bu gelir 880.000,00 TL’yi* aşmadığı için gelir vergisinden istisna olacaktır.
Tanımlı hesaba gelen 500.000,00 TL üzerinden ilgili banka %15 vergi tevkifatı yapacak olup (500.000 * 0,15 = 75.000) kalan tutar (500.000 – 75.000 = 425.000) vergilendirilmiş olarak istenildiği gibi Bay A tarafından tasarrufta bulunabilecektir.

D-Diğer Hususlar
-Mükelleflerin birinci fıkra (A) kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
-Birinci fıkra (A) kapsamındaki kazançları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı* aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada (B) belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94’üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
-İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
-Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye;
Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Özetlemek gerekirse;
-Kapsamdaki faaliyetlerden elde edilen kazanç 880.000,00 TL’yi* aşmadığı takdirde sadece %15 oranında nihai vergilendirme yapılacaktır. Yani %15 ile %40 arasında artan oranlı vergileme olmayacak.
-Bu istisna kapsamında defter tutma, beyanname verme, bildirimde bulunma gibi yükümlülükler olmayacak.

KAYNAKLAR

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
*21 Aralık 2021 Tarihli 31696 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 317 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutar 880.000,00 TL olmuştur.

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş, sirküler, bülten, yorum vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metnin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.’nin (ZEREN MM) ve yazarın hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.