Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi

Anonim şirketlerde, hamiline veya nama yazılı pay senetleri basılabilmektedir. Pay senedi üzerinde, pay sahibinin ismi yazıyorsa nama, ismi yazmıyorsa hamiline yazılı pay senedi olarak kabul edilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 489. maddesine göre, hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin geçirilmesiyle mümkün olmaktadır. Ancak, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetlerinin devri hakkında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile anonim şirket hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye bildirimi zorunlu kılınmıştır. Böylece, halka açık olmayan anonim şirketlerin de hamiline yazılı paylarının takibi amaçlanmıştır.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile Türk Ticaret Kanunun 486. maddesine, hamiline yazılı pay senetlerinin pay sahiplerine dağıtılmasından önce hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi şartı eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre bildirimde bulunmayanlar hakkında 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile hamiline yazılı pay senetlerinin devir şekli de değiştirilmiştir. Türk Ticaret Kanunun 489. maddesinde yapılan bu değişikliğe göre, hamiline yazılı anonim şirket pay senedini devralan kişi, Merkezi Kayıt Kuruluşuna devraldığı anonim şirket hamiline yazılı pay senedi hakkında bilgilendirme yapmak zorundadır. Devrin hüküm ifade etmesi, bu bildirime bağlıdır. Bildirimde bulunmayan hamiline yazılı pay senedi sahipleri, bildirim yapılıncaya kadar pay sahipliği haklarını kullanamayacaktır. Bu düzenlemeye göre bildirimde bulunmayanlar hakkında 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Yukarıda açıklanan mevzuat değişikliği 01.04.2021 tarihinde yürülüğe girecektir. Yeni düzenlemenin 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, elinde anonim şirket hamiline yazılı pay senedi bulunanların 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna ve anonim şirkete bildirimde bulunması gerekmektedir.