Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması

İşletmeler finansman ihtiyaçlarını iç fonlardan veya dış fonlardan karşılayabilmektedirler. İç fonlara örnek işletme sermayesi, emtia, yedek akçeler, dağıtılmayan dönem karları, dış fonlara ise banka ya da üçüncü kişilerden sağlanan borçlar örnek gösterilebilir. Kullanılan dış borçlar beraberinde faiz maliyetini getirecektir. Bu faizler gider yazılarak vergi matrahından düşülmekte ve işletme daha az vergi ödemektedir. Bu açıdan bakıldığında dış fonlardan sağlanan finansman modeli işletmeler açısından tercih edildiği bilinmektedir. Ekonomik dalgalanmaların sık olduğu ve krizler ile sınanan bir ortamın içinde yer alan işletmelerin finansman maliyetleri yüzünden karşı karşıya kalabilecekleri olumsuz etkilerden (kredinin vaktinde ödenmemesi nedeni ile icra, ek faizler, borcun borç ile ödenmesi ile katlanabilecek ek maliyetler vb.) kaçınabilmeleri adına öz kaynak modeli cazip hale getirilmeye çalışılmıştır. Makale konumuz ise nakdi sermaye artışı ile elde edilen fonlar içinde belli şartlar sağlandığında belli bir miktarın vergi matrahından düşülmesine izin veren nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimidir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda (KVK) kurum kazancından 10/1-ı madde kapsamında “Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si.” nin indirimi mümkün kılınmıştır.

1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (KVKGT) açıklamalarında; sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenlemede mevcut sermaye şirketlerince 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş ve ödenmiş olan nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak ilgili hesap dönemi sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurum kazancından indirilecektir.

İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmeleri mümkündür.

-Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, (Örneğin taşıtın ayni sermaye olarak işletmeye devri.)
-Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
-Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışları, (Örneğin geçmiş yıllar karlarını sermayeye devri.)
-Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, (Örneğin ortak tarafından sermaye borcu için kredi çekilerek ödeme yapılması)
-Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
-Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

İndirim uygulaması

Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir.

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Hesaplamadaki süre ise; artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği ay veya sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre belirlenecektir.

Örnek 1: X A.Ş. 15.07.2019 tarihinde nakdi olarak 7.000.000,00 TL sermaye artırılmasına ilişkin karar almıştır. Şirket ortakları artırılan tutarın %25’i olan 1.750.000,00 TL’yi 20.07.2019’da şirket banka hesabına yatırmışlar. 05.08.2019 tarihinde ise sermaye artırım kararı ticaret sicilinde tescil ettirilmiş. Kalan 5.250.000,00 TL sermaye borcu şirket ortakları tarafından 10.10.2019 tarihinde şirket banka hesabına ödenmiştir. X A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %50, TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı ise %12,02’dir.

Hüküm gereği tescil tarihinden itibaren yılın sonuna kadar kalan süre ay kesri de dikkate alındığında 5 ay ve sermaye ödemesinin 1.750.000,00 TL olduğuna göre sermaye artırımından kaynaklı faiz indirimi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.


2019 Yılında Kalan 5 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

Sermaye Artırım Kararı 15.7.2019
Karar Tescil Tarihi 5.8.2019
Nakdi Artırım Tutarı: 7.000.000,00
Sermaye Ödeme Tarihi 20.7.2019
a Ödenen Sermaye Tutarı 1.750.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz Oranı 12,02%
d=a*b*c*5/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 43.822,92

10.10.2019 tarihinde ödenen 5.250.000,00 TL’lik sermaye ödemesi ile yıl sonuna kalan 3 aylık süre dikkate alındığında bu işleme ait nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indirimi aşağıdaki gibi olacaktır.


2019 Yılında Kalan 3 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

Sermaye Artırım Kararı 15.7.2019
Karar Tescil Tarihi 5.8.2019
Nakdi Artırım Tutarı: 7.000.000,00
Sermaye Ödeme Tarihi 10.10.2019
a Ödenen Sermaye Tutarı 5.250.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz Oranı 12,02%
d=a*b*c*3/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 78.881,25

2019 yılında toplam nakdi sermaye faiz indirim tutarı 122.704,17 TL’dir. (43.822,92+78.881,25)

Ayrıca, X A.Ş. 2020 hesap döneminde sermaye azaltımına gitmediği ve diğer şartları da sağladığı takdirde 7.000.000,00 TL’lik bu sermaye artırımının tamamı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplayabilecektir.

Sermaye Avanslarının Durumu

İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;
a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve
b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi
şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Dolayısıyla, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması mümkün değildir. Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 2: X A.Ş.’nin ortaklarından Bay A, sermayeye eklenmek üzere 10.5.2019 tarihinde şirketin banka hesabına yatırdığı 500.000,00 TL tutarındaki sermaye avansı, X A.Ş. tarafından 10.5.2019 tarihinde “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kaydedilmek suretiyle şirket kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Daha sonra X A.Ş.’nin nakdi sermaye artışına ilişkin karar 30.6.2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve ilgili sermaye artırımına ilişkin gerekli muhasebe kayıtları yapılmıştır. X A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %50, TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı ise %12,02’dir.
Buna göre, ortak Bay A tarafından 10.5.2019 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılan ve aynı tarihte “Diğer Sermeye Yedekleri” hesabına kaydedilerek şirket kayıtlarına geçirilen bu tutar için nakdi sermaye artışına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği 30.6.2019 tarihinden itibaren indirim uygulamasından yararlanılması mümkündür.


10.5.2019
102 BANKALAR 500.000,00
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 500.000,00
Sermaye Avansının Şirket Hesabına Devri

30.6.2019
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 500.000,00
500. SERMAYE 500.000,00
Sermaye Avansının Sermayeye İlavesi

Sermaye avansının sermayeye ilavesi ile hesaplanacak olan faiz indirimi aşağıdaki gibi olacaktır.

2019 Sermaye Avansının Sermayeye Eklenmesi ve Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi

Sermaye Artırım Kararı -
Karar Tescil Tarihi 30.6.2019
a Sermaye Avansı Tutarı 500.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz oranı 12,02%
d=a*b*c*7/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 17.529,17

Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma

Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Örnek 3: X A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 5.000.000,00 TL artırılmasına ilişkin 3.8.2019 tarihli genel kurul kararı 24.8.2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
X A.Ş. 2019 hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ettiği sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap dönemlerinde de bu indirimden yararlanabilecektir.

Kazanç Yetersizliği Nedeniyle İndirim Konusu Edilemeyen Tutarın Sonraki Dönemlere Devri

Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek 4: 2019 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000,00 TL indirim tutarı hesaplamış olan X A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle indirimden yararlanamamıştır.
X A.Ş.’nin 2019 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından indiremediği 50.000,00 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen dönemlerde kazancın bulunması halinde, 2019 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Sermaye Azaltımı

Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.

Örnek 5: X A.Ş.’nin sermayesinin 1.500.000,00 TL artırılmasına ilişkin olarak 9.5.2017 tarihinde genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 375.000,00 TL 11.5.2017 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar, 23.5.2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı olan 1.125.000,00 TL ise ortaklarca nakit olarak 27.6.2017 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. X A.Ş.’nin yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2017 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %17,06’dir.
X A.Ş.’nin sermayesinin 500.000,00 TL azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı 10.7.2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
X A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen sermayenin 375.000,00 TL’lik kısmı için kararın tescil tarihi olan 23.5.2017 tarihi, 1.125.000,00 TL’lik kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırıldığı 27.6.2017 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

2017 Yılında Kalan 8 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

Sermaye Artırım Kararı 09.05.2017
Karar Tescil Tarihi 23.05.2017
Nakdi Artırım Tutarı: 1.500.000,00
Sermaye Ödeme Tarihi 11.05.2017
a Ödenen Sermaye Tutarı 375.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz Oranı 17,06%
d=a*b*c*8/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 21.325,00

2017 Yılında Kalan 7 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

Nakdi Artırım Tutarı: 1.500.000,00
Sermaye Ödeme Tarihi 27.06.2017
a Ödenen Sermaye Tutarı 1.125.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz Oranı 17,06%
d=a*b*c*7/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 55.978,13
Toplam Faiz İndirimi 77.303,13

X A.Ş. 2017 hesap döneminde (21.325,00 TL + 55.978,13 TL=) 77.303,13 TL’lik indirim tutarını kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2018 ve 2019 hesap dönemlerinde ise diğer şartların da sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak suretiyle söz konusu nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir.
10.7.2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi için 1.500.000,00 TL’lik sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle (1.500.000,00 TL – 500.000,00 TL=) 1.000.000,00 TL’lik sermaye tutarı üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir.

Öte yandan, X A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları taşıması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

2019 Yılı Sermaye Azaltımı Öncesi 7 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

a Ödenen Sermaye Tutarı 1.500.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz oranı 12,02%
d=a*b*c*7/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 52.587,50

2019 Yılında Sermaye Azaltımı Sonrası Kalan 5 Aylık Süreye İsabet Eden Faiz İndirimi

a Sermaye Azaltımı Sonrası Kalan 1.000.000,00
b İndirim Oranı 50%
c TCMB Ticari Krediler Faiz oranı 12,02%
d=a*b*c*7/12 İndirim Tutarı = Nakdi Sermaye Artışı x Ticari Krediler Faiz Oranı x İndirim Oranı x Süre 25.041,67
Toplam Faiz İndirimi 77.629,17

İndirim Oranları

Anılan Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup durumlarına göre sermaye şirketlerinin oranı aşağıdaki gibi değişkenlik gösterebilir.

Açıklama İndirim oranı (%)
Genel indirim oranı 50
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı %50 ve daha az olanlar 75
Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı %50’nin üzerinde olanlar 100
Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarla sınırlı olmak üzere 75
Gelirlerinin % 25 veya fazlası, faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri 0
Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarndan oluşan sermaye şirketleri 0
Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmı 0
Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden kısım 0
09.03.2015 tarihinden 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, artırılan sermaye tutarının azaltılan sermaye tutarına tekabül eden kısmı 0

Örnek 6: 62030549-125[10-2016/223]-2757 sayılı 04.01.2017 tarihli özelgesinde mükellef; faaliyetinin gayrimenkul alım-satım, kiralama ve inşaat hizmetleri faaliyetinde bulunduğunu, faaliyet gelirlerinin tamamının kira gelirlerinden oluştuğu, 29/07/2015 ve 08/12/2015 tarihlerinde sermaye artırımı yaptığı, sermaye artırımının kaynağı olarak ortaklarınızın herhangi bir borç veya kredi kullanmadığı, 2015 yılı içerisinde ortakların da şirkete herhangi bir borç veya kredi alımının söz konusu olmadığı belirtilerek nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı hususunda idareden görüş talep etmiştir. Konu ile ilgili idare görüşü “……söz konusu indirimin uygulanmasında kira gelirleri pasif nitelikli gelir olarak kabul edilecek olup satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi faaliyeti ile iştigal eden şirketinizin gelirlerinin %25 veya fazlasının şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikteki gelirlerden oluşması halinde nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi oranı %0 olarak uygulanacaktır.”
Bu bağlamda nakdi sermaye artırımı yapan işletmeler gelirlerini analiz ettikten sonra faiz indirimi oranı belirlemelidirler.

Örnek 7: X A.Ş.’nin 2016 yılında nakdi sermaye artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla bilançosu aşağıdaki gibi olsun.

DÖNEN VARLIKLAR 1.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.000,00
Mali Duran Varlıklar 1.500,00
Bağlı Menkul Kıymetler -
İştirakler 1.000,00
Bağlı Ortaklıklar 500,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 2.500,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 700,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 300,00
ÖZKAYNAKLAR 1.500,00
PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 2.500,00

Nakdi sermaye artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla aktif toplamının %60’ı bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla, X A.Ş.’nin aktif toplamının %50’sinden fazlası bağlı menkul kıymetler, iştirakler veya bağlı ortaklıklardan oluştuğu için 2016 hesap dönemine ilişkin indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Örnek 8: X A.Ş. 9.9.2016 tarihinde 1.000.000,00 TL nakdi sermaye artırımında bulunmuş olsun. Nakdi sermaye artışından sağladığı bu kaynağın tamamını ise 10.10.2016 tarihinde yeni kurulan ve ortağı olduğu Y Ltd. Şti.’ne sermaye olarak aktarmıştır. X A.Ş. aktardığı bu tutar için faiz indirimi hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır. Bu durumda X A.Ş. nakdi sermaye artışından kaynaklanan indirimden faydalanamayacaktır.

Diğer Hususlar

-İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
-Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.
-İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir.

KAYNAKLAR
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
62030549-125[10-2016/223]-2757 sayılı 04.01.2017 tarihli özelge
İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş, sirküler, bülten, yorum vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metnin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan yazarların hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.