Kısa Çalışma Ödeneği

18.03.2020 tarihinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsün etkileri sonrası alınacak ekonomik önlem planını kamuoyuyla paylaşmıştır. 21 maddeden oluşan bu önlem paketinin 15. Maddesinde belirtilen Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına ilişkin bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Özellikle belirtmek isteriz ki; 18.03.2020 tarihi itibariyle yapılan toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılan önlemler, henüz resmi kanallardan gelen bir açıklama ile tebliğ edilmediği için henüz yürürlükte değildir. Açıklanan ekonomik önlemlerin uygulanma şekli, kapsamı, başvuru mekanizması vs gibi konuların detayı ile ilgili mutlaka resmi makamların açıklamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Resmi makamlarca söz konusu tedbirler ile ilgili açıklamalar yapıldıkça siz mükelleflerimizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.

Kısa Çalışma Uygulaması; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar, kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler” olarak tanımlanmıştır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için işverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
• İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Yukarıda detaylarını açıkladığımız kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanmak için özetle;

• Kısa çalışma ödeneği için İş-Kur birimine müracaat yapılması,
• Kurum’un yapacağı durum değerlendirmesinde olumlu bildirim yapması,
• Personelin işsizlik ödeneği şartlarını karşılamış olması,
• Eksik gün bildiriminin 18-Kod ile tahakkuk etmesi,
• Kurum’a yapılacak başvuruya dahil edilen personel listesinin de tarafımıza iletilmesi gerekmektedir