İşletme Binaları ile Depoların Korunması Amacıyla Bakılan Köpeklere Ait Giderlerin Kurumlar Vergisi ile KDV Açısından Değerlendirilmesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 8’inci maddesinde kurum kazancının tespitinde mükelleflerin hasılattan indirebileceği giderler, 11’inci maddesinde ise kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler sayılmıştır.

Diğer yandan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilmesine izin verilen giderler, 41’inci maddesinde ise safi kazancın tespitinde indirilmesine izin verilmeyen giderler sayılmıştır.

Yani yapılan gider ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmalı ve Gelir ile Kurumlar Vergisi Kanunlarında indirimine izin verilen giderlerden olmalıdır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinde mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceği ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun 30/d maddesinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Maliyenin ise iki farklı tarihte konu ile ilgili vermiş olduğu görüşler aşağıdaki gibidir.

1- “… firmanızın aktifinde kayıtlı olan binanın koruması için bulundurulan altı adet köpek için yapılan harcamalar ve firma çalışanlarına hafta sonları düzenlenen halı saha spor etkinlikleri harcamalarının şirket kayıtlarına gider kaydedilip kaydedilmeyeceği ile bu harcamalara ait katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından:

Firmanızın aktifinde bulunan binanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan köpeklerin bakımı, beslenmesi ve barınması için yapılan harcamaların, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine ilişkin giderler kapsamında değerlendirilerek, kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür.

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından:

Buna göre, firmanızın aktifinde bulunan binanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan köpeklerin bakımı, beslenmesi ve barınması için yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.” (B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2667)

2- “… Şirketinize ait deponun önünde bulundurulan iki adet köpek için yapılan harcamaların, müşterilerinizin de katıldığı içkili yemek organizasyonlarına ilişkin faturalarda yer alan içki bedellerinin, şirket ortağınızın eşi ve çocuğu ile çalışan kişilerin eş ve çocuklarına ait sağlık sigorta poliçe ödemelerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile söz konusu harcamalara ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından:

-Şirketiniz aktifinde bulunan binanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan köpeklerin bakımı, beslenmesi ve barınması için yapılan harcamaların, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine ilişkin giderler kapsamında değerlendirilerek, kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması,

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından:

1) Şirketinizin aktifinde bulunan binanın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan köpeklerin bakımı, beslenmesi ve barınması için yapılan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’nin genel usul ve esaslar çerçevesinde indirimi mümkündür.” (39044742-010.01-203284)

Örnek: İşletme binasının güvenliği maksadıyla bakılan köpeğe 2.000 TL tutarlı mama alımı ile veterinerden 5.000 TL’lik hizmet alımlarının gerçekleştirildiğini varsayalım. Bu durumda bu giderler kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Ayrıca bu alımlar için yüklenilen KDV’ler ise vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilecektir. Yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir.

------------------------------------14.12.2023-----------------------------------------

770.Genel Yönetim Giderleri 7.000
770.01.Güvenlik Giderleri
770.01.01.Köpek Giderleri
770.01.01.001.Mama Giderleri 2.000
770.01.01.002.Veteriner Giderleri 5.000
191.İndirilecek KDV 1.400
100.Kasa 8.400
-------------------------------------------------------------------------------------------

Özetle işletme binaları ile depoların korunması amacıyla bakılan köpeklere ait bakım, beslenme, barınma, veteriner vb. giderler kurum veya ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmektedir. Bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV’ler de indirim konusu
yapılabilmektedir.

KAYNAKLAR

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
22.08.2012 Tarihli B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2667 Sayılı GİB Özelgesi
10.11.2016 Tarihli 39044742-010.01-203284 Sayılı GİB Özelgesi

İşbu yukarıda yer alan metnin (makale, görüş, sirküler, bülten, yorum vb. hangi ad ile tanımlandığının bir önemi olmaksızın) yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayıp, bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu metnin tek yasal dayanak olarak kullanılması sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle doğmuş / doğabilecek zararlardan yazar / yazarların hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır.