Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) sertifikası Nedir? Kimler alabilir?

Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) sertifikası Nedir? Kimler alabilir?

HİS uygulaması; Büyük mükellef olarak adlandırılan, vergisel yükümlülüklerini ve ödemelerini zamanında, düzenli olarak yerine getiren Özel esaslara tabi olmayan vergi mükelleflerinin KDV iade taleplerini hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlayan bir belgedir. HİS sertifikası olan mükelleflerin KDV iade talepleri tutarlarına bakılmaksızın Teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporu aranmaksızın hızlıca yerine getirilmektedir. Bu şekilde, söz konusu mükelleflerin KDV iade işlemlerinde, teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporu aranmaksızın hızlı bir şekilde elde edebileceklerdir.

HİS Uygulaması Kapsamına Giren Mükellefler

HİS sertifikası almak isteye mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları ve aşağıda belirtilen belgeleri bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az; (aşağıdaki koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir)

• Aktif toplamının 200.000.000 TL,
• Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
• Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
• Net satışlarının 250.000.000 TL, olması,
Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,
• Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,

• Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;

• Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, • Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
• Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

Başvuru tarihi itibarıyla;

• KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
• Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz), gerekmektedir.
Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde Hızlandırılmış KDV İade Sertifikası alabilmektedir.
Bu mükelleflerin KDV iade talepleri; tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.
Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir.
Mahsuben iade talepleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder.

Ek: 1 HİS Sertifikası Örneği

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ SERTİFİKASI

MALİYE BAKANLIĞI

……VERGİ DAİRESİ/DEFTERDARLIĞI

………ŞİRKETİ

…..tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekli şartları taşıdığınız anlaşıldığından, KDV iadelerinde işlemlerinizin hızlandırılmasını sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza verilmesi Başkanlığımızca/Defterdarlığımızca uygun bulunmuştur.
Vergi Dairesi Başkanı/Defterdar

KAYNAKLAR
- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (SERİ NO: 32)
-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu