Vergi Borçlarında Yapılandırmaya İlişkin Yeni Düzenleme

7256 Sayılı Kanun, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kapsamında 17/11/2020 tarihinde 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemede 31/08/2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) kesinleşmiş alacaklar kanun kapsamındadır. 7256 sayılı Kanunda yapılandırma kapsamına giren alacaklar özetle aşağıdaki gibidir;

• Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları,
• Sigorta primleri, emeklilik kesintileri, sosyal güvenlik destek primi ve işsizlik sigortası primi,
• Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
• İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
• Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerine ait olan aidatlar,
• KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,
• Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar.

7256 sayılı Kanun ile getirilen imkanlar aşağıda özetlenmiştir;

• Vergi dairelerine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
      • Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
      • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması
• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
• Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31/12/2020 tarihine kadar alacaklı kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması gerekmektedir.

• Varlık barışı düzenlemesi gereğince, gerek yurt dışında olan gerekse yurt içinde olan ancak kayıtlarda olmayan varlıklar (Türk Lirası, Döviz, Altın, Hisse senedi vs.) 30.06.2021’e kadar vergisiz getirilebilecek ve muhasebe kayıtlarına alınabilecek.