Vergi ve SGK


Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti, firmalara, vergi ve muhasebeye ilişkin güncel yasal gelişmelere ayak uydurmanın yanı sıra vergi yükümlülüklerini daha güvenilir bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. Tam tasdik çalışmaları kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında bir uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır. Bu sayede tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, risk analizine dayalı denetim sisteminin kapsamını genişleterek, vergi incelemelerinin daha etkin ve yaygın olmasına yönelik çalışmalar yapan Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilebilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.


Şirket Tür Değişikliği

Tür değişikliği, bir işletmenin bir hukuki şekilden diğer bir hukuki şekle çevrilmesi yani hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürmek suretiyle başka bir ticaret şirketi olarak, ortaklık tipine uygun statü ve unvanla ortaya çıkmasıdır. Günümüzde şirketler, tür değişikliği işlemlerine daha çok yeni türe ilişkin şirketlere sağlanan teşvik ve vergisel avantajlardan yararlanmak, sermaye sorumluluk ve örgüt yapısını değiştirmek, finansman olanaklarını artırmak ve çeşitlendirmek amaçlarıyla başvurmuş, bu ve benzeri amaçlarla yapılan tür değişiklikleri de şirketlerin sermaye birikimi ve kârlılık oranlarının artmasına katkıda bulunmuştur. Tür değiştirme durumunda, şirketin hak ve borçlarında bir değişiklik olmaz, alacaklı ve borçlu olarak yine aynı tüzel kişilik devam ederken Zeren MM olarak bu süreci yakından takip ederek fırsatlardan yararlanmanızı sağlıyoruz.


Uluslararası Vergi Hizmetleri

Uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine destek vermekteyiz. Bu alandaki hizmetlerimiz, müşterilerimizin yararlanabilecekleri vergisel fırsatların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin tespiti ve yurtdışındaki beyanname ve raporlama yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

EY Türkiye, Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında çok uluslu firmalar ile Türkiye'de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Temel amacımız, müşterilerimize gerçek katma değer ve rekabet avantajı kazandıracak ticari yararlar sağlayabilecek nitelikteki aşağıda ana başlıklar itibariyle sayılan vergi hizmetlerimizi sunmaktır:

• Uluslararası vergi planlamasına yönelik danışmanlık hizmetleri: Yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi uluslararası düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, müşterilerimizin Türkiye dışında gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik etkin uluslararası vergi planlama stratejileri geliştirilmesi,

• Global vergi etkinliği yönetimi: Müşterilerimizin genel iş stratejilerine uygun; global olarak yürütmekte oldukları faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik vergi danışmanlık hizmetleri,

• Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde uluslararası vergi boyutu taşıyan vergi danışmanlık hizmetleri,

• Birden çok ülkede operasyonları ve/veya işlemleri olan firmaların faaliyetlerine etki edebilecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmetleri,

• Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirlerini Tax Effective Supply Chain Management (TESCM) çalışması kapsamında yeniden yapılandıran müşterilerimize, bu süreçte uluslararası vergi mevzuatını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri,

• Türkiye'deki yerleşik firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek yatırımlar ile yurtdışında yerleşik kurumlardan Türkiye'ye yapılacak yatırımlara yönelik, temettü akışı, olası hisse satışına bağlı oluşacak değer artış kazancı, operasyonların finansmanı ile kurumların sahip oldukları gayrimaddi hakların kullandırılmasına yönelik uluslararası vergi konularını ilgilendiren hususlarda vergi danışmanlık hizmetleri.


Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Şirket birleşmeleri ve satın almaları alanındaki tüm işlemler birleşme, satın alma, iş ortaklıkları, sermaye yatırımları veya tasfiyeler bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerin dikkatli yaklaşımını gerektiren karmaşık konular içermektedir. Söz konusu işlemler küresel çapta faaliyetleri bulunan şirketleri kapsadığında dikkate alınacak konuların çeşitliliği daha da genişlemektedir. Bu çerçevede Zeren’nin birleşme ve satın alma danışmanları vergi, muhasebe, hukuk ve diğer konularda yol göstererek risklerin yönetilmesi ve olası faydaların artırılmasına yardımcı olmaktadır.


Muhasebe Yönetim Hizmetleri

Hızla değişen dünyada, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelmesini sağlıyoruz.


Revizyon

Revizyonun amacı; şekle ait revizyonda, muhasebenin şekil bakımından doğru olup olmadığının. defter tutma sistem ve şekillerinin uygun olup olmadığının, hukuki kurallara ve organizasyona ait hükümlere uyulup uyulmadığının incelenmesindir.

Maddi bakımdan yapılacak incelemelerin amacı; incelenecek konunun maksada ne dereceye kadar yaradığını saptamaktır. Maddi revizyonda da: bilanço ile kar ve zarar hesaplarının incelenmesi, envanter revizyonu, rasyonellik ve rantabilitenin incelenmesi, likidite ve finansal durum, işletmenin genel sevk ve idaresinin ve vergilerinin incelenmesi gibi konular hedef alınır.

Revizyon kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden geçirme niteliğine sahiptir.Revizyon, daha önce yapılmış olan işlemleri; nitelikleri, oluşumları ve sağlıkları bakı- mından defter kayıtlarına, kanıtlayıcı belgelere dayandırılmak yoluyla, sonradan eleştirel bir görüşle yeniden ele alıp analiz etmeyi amaçlamaktadır.


Transfer Fiyatlandırması

Ticari kuruluşların farklı şube ya da bölümleriyle ya da ortaklıklar yoluyla bağlandığı kuruluşlar ile kurdukları ilişkilerde yapılan fiyatlandırma stratejisi, politikası olarak tanımlanabilecek transfer fiyatlandırması ile vergi azaltımları, vergi iadeleri, vergi yükünün azaltılması amacıyla gerçekleştirilen dağıtımlar ya da kâr sınıflandırmaları gibi işlemler amaçlanır. Yapılan transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk önemlidir. Buna bağlı olarak rapor ve formlar ile yöntemler de önem arz eder.

Transfer fiyatlandırması hem şirketler hem de Mali İdareler açısından oldukça önemli ve dinamiktir. Ana şirketler, iştiraklerini farklı ülkelerdeki farklı vergilendirme süreçlerine tabi olacak şekilde yeniden yapılandırır. Şirketler, transfer fiyatlandırması politikalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda yenilenmelidir.

Transfer fiyatlandırılmasının düzenlendiği mevzuat gereği mükelleflerin belgelendirmeye ilişkin bazı yükümlülükleri bulunur. Bu belgelendirmeler transfer fiyatlandırması raporu olarak adlandırılır ve transfer fiyatlandırması raporları, yıllık bazda iki türden oluşur. Transfer fiyatlandırması formu işlem türü, işlem tutarı ve yöntemin beyan edilmesi amacıyla hazırlanır. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ise ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemler ile ilgilidir. Hesap döneminden kurumlar vergisi beyannamesi dönemine kadar hazırlanması gereken rapor, istenmesi halinde yetkili olanlara ibraz edilir.

Transfer fiyatlandırmalarına ilişkin hazırlanacak belgeler kanuni bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılması halinde dahi vergi ziyaı cezası yüzde 50 oranında indirimli hale gelir. Yani belgelendirme, cezadan korunma da sağlar. Rapor ve formların diğer faydası şirketlere dönüktür. Hazırlanan belgeler ile şirket içi analizler oluşturulabilir. Bu sayede geçmişe yönelik değerlendirmeler de geleceğe yönelik plan ve programlamalar da daha kolay ve başarılı hale gelmektedir.


Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Son yıllarda yenilenen sosyal güvenlik mevzuatı, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.

Zeren MM olarak, sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda, şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış ve devlet tecrübesine sahip ekibimizle sizler için çözümler üretmekteyiz.


Bordrolama

Bordrolama genel bir ifadeyle yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir.

Bir Bordrolama uzmanının görevlerini, kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Personel özlük dosyaları oluşturulması ve saklanması.

• Brüt-net ücret, prim, fazla mesai, kesinti,vb.ile sigorta primi ve vergi hesaplamalarının yapılması.

• Bordro zarflarının personele tebliğ edilmesi ve imzalatılması.

• İşyeri veya şubelere ilişkin açılış işlemlerinin yapılması, resmi kurumlara gönderilmesi gereken evrakların hazırlanması.

• İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması.

• Sosyal Güvenlik kurumuna verilmesi gereken bildirge ve belgelerin hazırlanması.

• Yıllık izinler ve diğer izinlerin takip edilmesi, yıllık izin defterinin tutulması.

• Personele ya da aile bireylerine ait işe giriş bildirgesi, bordro zarfı gibi belgelerin hazırlanması.

• İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibraname, işten ayrılma bildirgesi vb. evrakların hazırlanması.

• Muhtasar beyanname ve muhasebe fişine esas teşkil edecek bilgilerin muhasebeye bildirilmesi.

• Ödenecek net ücretlerin ödeneceği bankalara bildirimlerin yapılması.

• Bordrolama işlemlerine ilişkin raporlamaların yapılması.


İkamet İzni & Çalışma İzni

Çalışma İzinleri, İkamet İzinleri ve Yabancı Personel Temini konularında, müşterilerimizin firma yapılarına ve yabancı personel sayılarına bakmaksızın, kalite standartlarından ödün vermeden karşılıklı saygı ve güvene dayalı hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin memnuniyeti ve olumlu referanslarımız bunu göstermektedir.

Uzmanlarımız çalışma izinleri ile ilgili mevzuatın güncellenmesi ve yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmakta ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu da ekibimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemine hakim olma ve müşterilerimizi potansiyel risk ve fırsatlar konusunda bilgilendirme kabiliyeti sağlamaktadır.

Teknik bilgimizin yanında tecrübemize de dayanan çözüm önerilerimiz ile izin süreçlerini en hızlı biçimde sonuçlandırmaya yönelik çalışmaktayız.